Zespół Szkół w Bojanowie funkcjonuje od 1 września 2012 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 27 lipca 2012 roku oraz Aktem Założycielskim i Statutem Zespołu Szkół w Bojanowie stanowiącymi załączniki do uchwały. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Na mocy Uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2012 roku do Zespołu Szkół w Bojanowie zostało włączone Przedszkole w Bojanowie  (z dniem 1 stycznia 2013 roku).

 1. 1. Baza lokalowa

 

Bazę lokalową zespołu stanowią dwa wolnostojące budynki oddalone od siebie o ok. 3 km. Przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Kolbuszowskiej 11 w parterowym budynku
z czterema salami przedszkolnymi, małą salką gimnastyczną i zapleczem kuchennym.
W dużym
dwukondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem i połączoną z nim salą gimnastyczną, usytuowanym na ogrodzonej ponad 2,4 ha działce przy ulicy Parkowej 11 znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum. Parter budynku zajmowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1, natomiast piętro przez Gimnazjum nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie. Sala gimnastyczna i całe podpiwniczenie, w którym znajdują się szatnie, świetlica, biblioteka z czytelnią, siłownia oraz gabinet higienistki są wykorzystywane przez obydwie szkoły.

Obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum posiada łącznie:

 • 10 sal lekcyjnych, w tym pracownie: językową z 24 stanowiskami kabinowymi; biologiczno-chemiczną z zestawem multimedialnym, historyczną z tablicą interaktywną; polonistyczną z telewizorem LCD;
 • 3 pracownie komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu i zestawami multimedialnymi m.in. tablicą interaktywną, w tym 1 pracownia MAC,
 • 2 internetowe centra informacji multimedialnej (łącznie 8 stanowisk komputerowych) wraz z biblioteką i czytelnią,
 • 1 świetlicę szkolną z 4 komputerami i zestawem VIDEO,
 • 1 stołówkę szkolną z zapleczem kuchennym,
 • 1 salę gimnastyczną ( 24 m x 12 m),
 • 1 siłownię szkolną,
 • 1 pokój pedagoga i psychologa,
 • 12 szatni uczniowskich na odzież, 2 szatnie przy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym (w  tym natryski),
 • radiowęzeł szkolny,
 • obszerne korytarze na każdej kondygnacji.
 • boisko „ORLIK 2012”.

 

2. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi

 

Kadrę pracowniczą przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum stanowią nauczyciele, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.

Funkcje kierowniczą sprawuje dyrektor i jego zastępca. Szkoła zatrudnia 24 pełnozatrudnionych nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu i stale doskonalących się. 8 nauczycieli pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Spośród zatrudnionych nauczycieli 19 posiada status nauczyciela dyplomowanego, 4 mianowanego, 6 kontraktowego i 3 stażystów. W tym jest jeden etat pedagoga szkolnego, ½ etatu psychologa, ⅓ etatu nauczyciela bibliotekarza.

Łącznie w zespole szkół zatrudniony jest jeden pracownik administracji – sekretarz na pełnym etacie oraz dziewięciu pracowników obsługi (8,5 etatów w tym pomoc nauczyciela, sprzątaczki, kucharka oraz konserwator). Sekretarz posługuje się technologią komputerową, co pozwala sprawnie prowadzić działalność sekretariatu, jak również kadry i ewidencję uczniów w oparciu o właściwe programy komputerowe i technologię informacyjną. Sekretariat zespołu szkół wyposażony jest w bieżący dostęp do Internetu.  W zespole funkcjonuje,  finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, gabinet pielęgniarki szkolnej (ok. ½ etatu), która służy radą i udziela pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej.

 

3. Uczniowie i środowisko

 

W przedszkolu znajduje się 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast w szkole naukę pobiera 274 uczniów zapisanych w 13 oddziałach (7 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów gimnazjum).

Uczniowie Zespołu Szkół w Bojanowie pochodzą z obwodu macierzystego szkół wchodzących w skład powstałej placówki, jak również z obwodów szkoły podstawowej i gimnazjum w Stanach, a także ze szkół z innych gmin tj. Majdan Królewski, Jeżowe i Dzikowiec.

Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z 12 miejscowości, z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Środowisko to jest bardzo dobrze rozpoznane przez pedagogów, psychologa i wychowawców klas.

Szkoły pełnią w środowisku znaczącą rolę, są nie tylko miejscem nauki dzieci i młodzieży, ale są również organizatorami lub współorganizatorami licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można wręcz powiedzieć, że współtworzą kulturalną panoramę gminy.