Terminy oraz tematyka spotkań wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

(P) - Przedszkole

(SP) - Szkoła Podstawowa, oddziały gimnazjalne

 I.   27.09.2017r. (SP), 28.09.2017r. (P)

1) Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, wso i przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie szkoły.
2) Wybory do rady rodziców.
3) Opiniowanie dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.
4) Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów (zgodnie z orzeczeniem). Przekazanie informacji o zmianach w organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz złożenie pisemnej deklaracji przez rodzica wskazującej język obcy nowożytni, z którego syn/córka będzie zdawać część trzecią egzaminu gimnazjalnego (do 30.09).
5) Pomoc psychologiczno pedagogiczna uczniom z dysfunkcjami i uczniom zdolnym.

 

II.     Do 31.10.2017r.

1. Uzupełnienie danych osobowych uczniów klas III gimnazjum – egzamin gimnazjalny

 

III.   16.11.2017r. (SP)

1) Przekazanie wyników nauczania i zachowania.
2) Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
3) Prezentacja raportów ewaluacji wewnętrznej oraz wyników analiz edukacyjnej wartości dodanej.
4) Pedagogizacja rodziców wg ustalonego z rodzicami harmonogramu.

 

IV.   25.01.2018r. (SP)

1) Przekazanie wyników zachowania i nauczania za I półrocze.
2) Egzamin gimnazjalny 2018 – zapoznanie rodziców uczniów klas III z przebiegiem i procedurami egzaminu gimnazjalnego.
3) Pedagogizacja rodziców – spotkanie z przedstawicielem PPP w Stalowej Woli.

 

V.     25.04.2018r. (SP)

1) Przekazanie wyników nauczania i zachowania
2) Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa po siódmej klasie SP i ponadgimnazjalnego, przekazanie propozycji ofert ze szkół ponadgimnazjalnych.
3) Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

 

VI.     Do 22.05.2018r. (SP)

1) Propozycje ocen końcoworocznych i końcowych.