Godziny pracy pedagoga specjalnego

mgr Agnieszka Bajek

mgr Karolina Adamiak

             (przedszkole)

Poniedziałek

8:50 – 9:50

10:30 – 11:30

Wtorek

9:50 – 10:50

------------ 

Środa

7:50 – 9:50

10:30 – 11:30

Czwartek

11:40 – 12:40

 -------------

Piątek

12:40 – 13:40

10:30 – 11:30

 

Zadania pedagoga specjalnego:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
  • wspieranie nauczycieli w doborze metod, form pracy i środków dydaktycznych odpowiadających na potrzeby uczniów;
  • określenie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych niezbędnych uczniowi do nauki;
  • współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, nauczycielami, instytucjami wspierającymi proces edukacji oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego.