Psycholog szkolny 

 

Godziny pracy psychologa

 

mgr Izabela Nieradko

 

Poniedziałek

 

10:30 - 14:30

Wtorek

 

8:00 - 10:00

Środa

 

__________

Czwartek

 

__________

Piątek

 

9:00 - 12:00 (Przedszkole)

12:30 - 14:30

 

 

Zadania psychologa:

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających z uczniami (udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji - problemy emocjonalne, osobiste, rodzinne, trudności w nauce, niechęć do szkoły, itp.),
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, konfliktowych,
 • zapobieganie trudnościom szkolnym i wychowawczym,
 • organizowanie i prowadzenie w klasach zajęć psychoedukacyjnych o różnorodnej tematyce,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 • stała współpraca z pedagogiem szkolnym,
 • wspieranie wychowawców klas  w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.