Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną

       W ramach realizacji zadania we wszystkich klasach gimnazjum wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nienaruszalności cielesnej w odniesieniu do zwyczajów szkolnych. Wychowawcy zapoznali uczniów z podstawowymi źródłami praw człowieka m.in.:
- Konwencja o Prawach Dziecka
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
- Kodeks Cywilny i Krany
- Kodeks Prawa Rodzinnego
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

       W trakcie lekcji uczniowie odgrywali scenki, które miały ukazać zachowania naruszające godność, dobra osobiste i cielesne człowieka. Następnie uczniowie mieli za zadanie określić, które zachowania były niewłaściwe i do jakiej kategorii można je zliczyć. Podsumowaniem zajęć było uświadomienie młodzieży, że niektóre z zachowań, których oni sami się dopuszczają są karalne np. przeklinanie w miejscu publicznym, umieszczanie nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów, rysunków.
Duże zainteresowanie wzbudził punkt dotyczący nagrywania, robienia zdjęć osoby bez wyrażenia przez nią zgody, a także wykorzystanie wizerunku osoby i bezprawne jego rozpowszechnianie np. na portalach społecznościowych. Uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami i dociekali jakiego rodzaju kara za takie zachowanie grozi.

       Kolejnym punktem realizacji zadania, było omówienie bardzo istotnych zagadnień związanych z prawną ochroną dóbr osobistych człowieka i odpowiedzialnością karną nieletnich przez starszego aspiranta Andrzeja Walczynę z Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli.

       Posiłkując się prezentacją multimedialną, zwrócił on uwagę na liczne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu młodych ludzi zarówno  na terenie szkoły (np. szykany, zastraszanie, groźby, wymuszanie, przemoc fizyczna, psychiczna i słowna), jak i poza nią. Podając przykłady                          z życia obrazował skutki zachowań niebezpiecznych i radził, jak ich unikać oraz – jeśli to konieczne - jak sobie w takich sytuacjach radzić. Pan Andrzej Walczyna poruszył temat  organizacji i uczestnictwa w imprezach  masowych. Zwracał uwagę na cel takich przedsięwzięć i na to jak nie powinno się wtedy zachowywać. Omówił także sposoby zachowań w razie ataku np. psa. Następnie poruszył temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich – np. uczniów gimnazjum. Na potwierdzenie swoich słów, przytoczył kilka przykładów, z którymi sam zetknął się  podczas pracy w policji.

       Policjant przytoczył artykuły z Kodeksów Prawa Karnego i Cywilnego, które odnoszą się do nieprzestrzegania i naruszania prawa przez nieletnich oraz omówił rodzaje kar jakie za tego typu zachowania grożą.

       28 marca 2014 roku w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń”-  naszą szkołę odwiedziła pani Maria Stanisławska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie, która jest również kuratorem rodzinnym.

       Pani kierownik  przygotowała i wygłosiła pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną, w której poruszyła temat prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej – gdzie omówione  zostały zagadnienia związane z agresją, przemocą i sposobami reagowania w sytuacjach, kiedy stykamy się z takim problemem. Ponadto Pani kierownik wspomniała o „niebieskiej karcie” i wyjaśniła młodzieży w jakich okolicznościach powstaje i  jak funkcjonuje taki dokument.Kolejnym omawianym zagadnieniem był problem monitorowania sytuacji osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, w stanie sieroctwa społecznego lub „ euro sieroctwa”. Pani Stanisławska  omówiła powyższe  pojęcia,  zwróciła uwagę na fakt, że ten problem pojawia się również na terenie naszej gminy, następnie wskazała sposoby radzenia sobie z podobnymi sytuacjami, wymieniła instytucje, w których można szukać pomocy  i zwróciła uwagę na to, że nikt nie powinien z takim problemem borykać się sam, bardzo ważne jest, aby umieć szukać pomocy i wiedzieć, gdzie ją można uzyskać.

       Spotkanie z Panią Marią Stanisławską cieszyło się zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie mieli możliwość poznania sytuacji,  które coraz częściej pojawiają się w ich najbliższym otoczeniu i zyskali wiedzę, jak postępować w podobnych okolicznościach. Sympatycznym elementem spotkania były humorystyczne porównania i przykłady wykorzystane w prezentacji, które przyciągały uwagę młodych ludzi  i  sprawiały, że omawiany temat  ukazany był w bardziej obrazowy i sugestywny sposób.