Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tema

        Pierwszym etapem realizacji tego zadania było przeprowadzenie przez wychowawców klas konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. . Celem tych zajęć było uświadomienie młodzieży potrzeby przestrzegania prawa oraz rozwijanie umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania prawa.

        Zajęcia rozpoczęły się od wspólnego zdefiniowania pojęcia - prawo. Dalsza część lekcji związana była z określeniem w jakich sytuacjach zachodzi konieczność przestrzegania prawa. Przy tej okazji zostały przypomniane dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia : Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Konwencja Praw Dziecka i in.

       Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach, gdzie uczniowie pracowali nad przygotowaniem metaplanu odnoszącego się do tematu lekcji. Następnie uczniowie podjęli dyskusję na temat rzeczywistego stanu przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków oraz sposobów poprawienia tego stanu.

Przedstawiając sytuację „Jak jest?” podawali następujące odpowiedzi:
- wulgaryzmy
- niepodporządkowywanie się obowiązującym prawom i regułom
- oszukiwanie, kłamanie
- wagary
- niszczenie cudzej własności
- przemoc

Przedstawiając sytuację „Jak powinno być?” podawali następujące odpowiedzi:
- przestrzeganie zasad kultury osobistej
- przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych
- budowanie dobrych relacji międzyludzkich
- asertywność w odniesieniu do namowy zażywania substancji uzależniających
- uczciwość, prawdomówność
- systematyczne uczęszczanie do szkoły

Na pytanie „Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?” zazwyczaj padały następujące odpowiedzi:
- presja grupy rówieśniczej
- bunt wieku dorastania
- brak samodyscypliny i asertywności
- uciekanie od odpowiedzialności
- „łatwa kasa”
- nieświadomość skutków swojego postępowania
- problemy osobiste

Wypracowano następujące wnioski:
- przynależność do pewnej społeczności wymaga przestrzegania obowiązujących w niej reguł
- brak przestrzegania prawa prowadzi do anarchii i utraty poczucia bezpieczeństwa
- nieprzestrzeganie prawa grozi konsekwencjami karnymi
- łatwiej przestrzegać prawa, kiedy wiemy co grozi za jego łamanie

        Uwieńczeniem zajęć było przypomnienie uczniom najważniejszych aktów prawnych oraz upewnienie się czy uczniowie rozumieją obowiązek przestrzegania prawa i konsekwencje jego łamania.

        Kolejną osobą, która zabrała głos w tym temacie był funkcjonariusz policji, który przybliżył uczniom tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich. Starszy aspirant Andrzej Walczyna w przygotowanej prezentacji multimedialnej odniósł się do konkretnych artykułów Kodeksu Prawa Karnego i Cywilnego, które, uwzględniając kategorie wiekowe uczniów, informowały o ich odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Podał autentyczne przykłady z własnej praktyki:
- młodocianego dilera narkotyków,
- wyłudzania pieniędzy od osób starszych „na wnuczka”
- kradzieży
- znieważania funkcjonariusza publicznego.

       Opowiedział jak od strony prawnej traktuje się osoby, które zajmują się rozprowadzaniem narkotyków wśród osób nieletnich oraz jakie są kary za posiadanie takich substancji. Uświadomił młodzieży gimnazjalnej, że fakt, iż są niepełnoletni nie zwalnia ich z odpowiedzialności za popełniane czyny.

 

 

        Pani Maria Stanisławska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie, która jest również kuratorem rodzinnym odniosła się do tego tematu głównie z pozycji kuratora. Przedstawiła etapy postępowania wobec nieletniego, który dopuścił się złamania prawa. Omówiła instytucje, które zajmują się egzekwowaniem prawa wobec nieletnich. Wymieniła tu między innymi: Ośrodek Opieki Społecznej, Policję, Sąd Rodzinny dla Nieletnich, Sąd Powszechny, Kurator, Pogotowie Opiekuńcze, Zakład Poprawczy, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy.
Pani kurator obrazowo przedstawiła konkretne przypadki niepełnoletnich, którzy znaleźli się pod opieką kuratora i przestrzegała przed lekkomyślnym postępowaniem.

        Spotkanie z Panią Marią Stanisławską cieszyło się zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie mieli możliwość poznania sytuacji, które coraz częściej pojawiają się w ich najbliższym otoczeniu. W związku z tym pojawiły się pytania ze strony uczniów o kwestie prawne w przypadku konkretnych zachowań.

 

 

 

Odpowiedzialne za wykonanie zadania: Ewelina Kotwica i Renata Piróg, wychowawcy klas.