Terminy oraz tematyka spotkań wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

(P) - Przedszkole

(SP) - Szkoła Podstawowa, oddziały gimnazjalne

 I.   22.09.2022r. (SP), 20.09.2022r. (P)

1) Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, statutem i przepisami porządkowymi obowiązującymi na terenie szkoły.

2) Wybory do oddziałowych rad rodziców i szkolnej/przedszkolnej rady rodziców.

3) Opiniowanie dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.

4) Dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb uczniów (zgodnie z orzeczeniem lub opiniami). Przekazanie informacji o przebiegu i organizacji egzaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji przez rodzica wskazującej język obcy nowożytni, z którego syn/córka będzie zdawać część językową (do 30.09).

5) Pomoc psychologiczno pedagogiczna uczniom z dysfunkcjami i uczniom zdolnym. 6) Kontynuacja kampanii informacyjno-komunikacyjnej na temat akcji szczepień uczniów powyżej 12. roku życia przeciwko COVID-1

 

II.     Do 31.10.2022r.

1) Uzupełnienie danych osobowych uczniów klas VIII – egzamin ósmoklasisty.

2) Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

III.   23.11.2022r. (SP)

1) Przekazanie wyników nauczania i zachowania.

2) Poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

3) Prezentacja raportów wyników analiz egzaminów zewnętrznych i próbnych.

4) Pedagogizacja rodziców wg ustalonego z rodzicami harmonogramu

 

IV.   01.02.2023r. (SP)

1) Przekazanie wyników zachowania i nauczania za I półrocze.

2) Egzamin ósmoklasisty 2022 – zapoznanie rodziców uczniów klas VIII z przebiegiem i procedurami egzaminu.

3) Pedagogizacja rodziców – spotkanie z przedstawicielem PPP w Stalowej Woli.

4) Monitorowanie realizowanych projektów „Akademia malucha”, „ Szkolny Klub Sportowy” oraz „SP! Serce i Pomoc"

 

V.     17.05.2023r. (SP)

1) Przekazanie wyników nauczania i zachowania

2) Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, przekazanie propozycji ofert ze szkół ponadpodstawowych.

3) Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

4) Egzamin ósmoklasisty 2022

 

VI.     Do 23.05.2023r. (SP)

1) Propozycje ocen rocznych i końcowych – przekazanie informacji zgodnie ze statutem szkoły.