ZS.111.1.2020                                                                                                   Bojanów, 29.09.2020 r.


Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanowie
ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Przedszkolu w Bojanowie1.    Przedmiot naboru:
1)    stanowisko – sprzątaczka;
2)    miejsce wykonywania pracy – Przedszkole w Bojanowie, ul. Kolbuszowska 11;
3)    podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z możliwością przedłużenia;
4)    wymiar czasu pracy – 1 etat (8 godz./doba – 40 godz./tydzień);
5)    planowane nawiązanie stosunku pracy – 26 października 2020 r.;
6)    wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem nr 1/III/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Bojanowie.
2.    Wymagania podstawowe:
1)    wykształcenie co najmniej zawodowe;
2)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
3)    posiadanie obywatelstwa polskiego;
4)    posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

3.    Wymagania dodatkowe:
1)    przestrzeganie podstawowych zasad etycznych i moralnych;
2)    wysoka kultura osobista;
3)    umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole, komunikatywność;
4)    umiejętność podejmowania decyzji, cierpliwość, wyrozumiałość;
5)    poczucie odpowiedzialności, sumienność, dokładność;
6)    dbałość o czystość i mienie placówki, obowiązkowość, rzetelność.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    utrzymanie we wzorowym porządku i czystości całego terenu przedszkola;
2)    sprawdzanie po zakończonej pracy stanu bezpieczeństwa obiektu;
3)    wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych m.in. dbanie o teren zielony wokół obiektu przedszkola, pomoc w przygotowaniu sal i innych pomieszczeń do imprez, i zaplanowanych wydarzeń organizowanych na terenie przedszkola, sprzątanie po ewentualnych remontach;
4)    pomoc w przygotowaniu do posiłków i w czasie spożywania posiłków przez dzieci;
5)    opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
6)    pomoc w dowożeniu dzieci do i z przedszkola;
7)    współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w przedszkolu;
8)    przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i p.poż. oraz dyscypliny pracy;
9)    wykonywanie innych czynności i prac nieujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb przedszkola i zlecanych przez Dyrektora.

5.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;
2)    Curriculum Vitae;   
3)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje (kopie);
4)    świadectwa pracy (kopie);
5)    kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
6)    oświadczenie o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (załącznik nr 2);
7)    oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku (załącznik nr 3);
8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) (załącznik nr 4).
6.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko sprzątaczki w Przedszkolu w Bojanowie" należy składać do dnia 14 października 2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Bojanowie, ul. Parkowa 11, 37-433 Bojanów osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu);
2)    aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

7.    Pozostałe informacje:
1)    kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie 16 października 2020 r. do godz. 15.00;
2)    rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.
3)    dokumenty nieodebrane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone;
4)    informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej placówki;
5)    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 158708519.

Zbigniew Glica
Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanowie

 

Ogłoszenie Dyrektora

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4