Ogłoszenie

Od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach w systemie zdalnym.

Działając na podstawie rozporządzenia Minister Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MZ i GIS informuję o sposobie funkcjonowania SP nr 1 w Bojanowie w ww. okresie:

1. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne zgodnie z aktualnym planem lekcji z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

2. Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

1) Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica (złożony u wychowawcy lub sekretariacie szkoły do dn. 20.12.2021 r. do godz. 13.00) – umożliwia opiekę świetlicową.

2) Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

3. Placówki, których nie dotyczy ograniczenie pracy stacjonarnej:

Praca Przedszkola w Bojanowie, bez zmian, w określonym reżimie sanitarnym.

4. Konsultacje w szkołach dla uczniów przygotowujących się do egzaminów:

1) Na terenie szkoły będą organizowane konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty.
2) Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne.
3) Organizacja konsultacji (po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym):
- j. polski – poniedziałek (20.12.2021 r.) o godz. 13.40,
- matematyka – wtorek (21.12.2021 r.) o godz. 13.40,
- j. angielski – środa (5.01.2022 r.) o godz. 14.30.

5. Inne zajęcia.
Praca biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego i psychologa, bez zmian, w określonym reżimie sanitarnym (nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców w zależności od potrzeb).

6. Przerwa świąteczna bez zmian.
1) Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – 3 dni robocze (3,4,5 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

2)7 stycznia jest dniem wolny od zajęć dydaktycznych – zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie.

3) Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

 

Zbigniew Glica
Dyrektor
Zespołu Szkół w Bojanowie