Logopeda

Logopeda

  

 

Godziny pracy logopedy

 

mgr Agnieszka Kowal

 

Poniedziałek

 

9:00 - 12:00 (Przedszkole)

Wtorek

 

9:45 - 10:45

11:45 - 12:45

Środa

 

9:00 - 11:00 (Przedszkole)

 

Czwartek

 

9:45 - 10:45

 

 

Piątek

 

8:50 - 10:50

 

Zadania logopedy to :

 

  • prowadzenie badań wstępnych w calu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 

Jak rozwija się mowa dziecka? 

 

Począwszy od życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki.

Już pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.

Drugi trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu : ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.

Szósty miesiąc życia to okres gaworzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu :ba-ba, ma-ma, ta-ta.

Niemowlę coraz bardziej rozumie mowę, reaguje na swoje imię, ton głosu.

Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.

Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyczna jest” lawina” nowych słów, a pod koniec tego okresu dziecko buduje krótki, proste zdania.

W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez: wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.

 

Dziecko:

  • trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski : p, b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, l ,ś, ź, dź.
  • czteroletnie – oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski syczące : s, z, c, dz.
  • pięcioletnie – dodatkowo jeszcze głoski sz, ż, cz, dż oraz głoskę r.
  • sześciolatek buduje swobodne wypowiedzi, prawidłowe pod względem gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek.

 

Należy zwrócić uwagę na to że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre  dzieci wcześniej zaczynają posługiwać  się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

 

Pamiętajcie Rodzice, że jeżeli macie wątpliwości, to należy udać się do logopedy.

 

Jakie są wady wymowy?

 

Seplenienie międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek : s, z, c, dz,  ś ,ź,  dź,  sz, ż, cz,  dż.

Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek :s, z, c, dz ,ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.

Seplenienie proste występuje, gdy głoski :s, z, c ,dz,  ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż są przez siebie zastępowane.

O reraniu mówimy , gdy dziecko nie wmawia głoski r  i jest ona zastępowana przez l lub j.

Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo(tzw. francuskie).

Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek k na t oraz g na d.

Zdarza się, że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki. Mówimy wówczas o mowie bezdźwięcznej.

Nosowanie , to wymawianie głosek ustnych ”przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.

 

Drodzy  Rodzice tak możecie wspierać rozwój mowy dziecka :

 

Pierwszym ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i żuchwę jest karmienie piersią.

Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów dalej doskonalą te funkcje. Oprócz tego przyczyniają się do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania.

Ważne jest zatem wczesne zrezygnowanie z butelek i smoczków.

Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwi dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos, a nie przez usta .Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub alergikiem.

Wrażliwość słuchową można rozwijać poprzez śpiewanie piosenek czy zabawy z dźwiękami.

Wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności budowania zdań dziecko uczy się podczas rozmowy, słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek.

Rozmowa jest najważniejsza, bowiem buduje więź emocjonalną między Rodzicami a Dzieckiem i rozwija kontakt.

 

 

Życzę wszystkim dzieciom sukcesów i osiągnięcia celu:

 PIĘKNEJ WYMOWY.

Logopeda