Pedagog Szkolny

  

 

Godziny pracy pedagoga

 

mgr Dorota Smoleń

 

Poniedziałek

 

10.35-11.35

12:35-14.35

 

Wtorek

 

9:40 – 11:40

12.35-13.35

 

Środa

 

_________

Czwartek

 

8:45 - 10:45

11.35 - 12:35

Piątek

 

_________

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • rozpoznawanie i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, indywidualnych potrzeb uczniów, warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
  • prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym,
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • współpraca z psychologiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy.