Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - „ Młodzi Łęgowianie działają, tańczą i śpiewają”

 

„ Młodzi Łęgowianie działają, tańczą i śpiewają”

Okres realizacji projektu: 5 listopada - 20 grudnia 2006 r.

Projekt umożliwił dzieciom z rodzin o niskim dochodzie udział w życiu kulturalnym poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu Lasowiaków. Zaplanowane zajęcia wyrównawcze, logopedyczne były kontynuacją  projektu „Uwierz w siebie”. Ponadto utworzono 4 grupy taneczne, gdzie uczono tańca ludowego: krakowiaka, poloneza, polki. Starsi uczniowie uczyli się tańca współczesnego i  poznawali obrzędy Lasowiaków.

W ramach projektu:

- utworzono cztery grupy taneczne

- zorganizowano zajęcia taneczno-muzyczne

- zakupiono materiały na uszycie strojów dla tancerzy

- zakupiono baletki i stroje gimnastyczne

- nawiązano współpracę z rodzicami, którzy uszyli stroje do tańców ludowych i współczesnych

Program „Młodzi Łęgowianie ..” cieszył się dużą popularnością wśród uczniów i rodziców. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, pożytecznie spędzali czas wolny. Dużą atrakcją dla uczniów były zakupione baletki i stroje gimnastyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***