,,Bezpieczne Przedszkole"

        W trosce o bezpieczeństwo wszystkich naszych przedszkolaków nasza placówka rozpoczęła we wrześniu roku szkolnego 2014/2015 realizację Ogólnopolskiego Programu ,,Bezpieczne Przedszkole". Autorami programu są: Agata Gabrysz i Aleksandra Baraniak.

        Uczestnikami programu ,,Bezpieczne Przedszkole" są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz rodzice, personel przedszkola i instytucje wspierające.
Realizacja programu rozłożona jest na okres 3 lat.

Zgodnie z założeniami programu, do zadań przedszkola należy:
• przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia
• ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
• uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
• wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych
• kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
• poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny

Głównym celem programu jest PRZESTRZEGANIE ZASAD POSTĘPOWANIA WARUNKUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO.

Cele szczegółowe:

• poznanie najbliższego środowiska
• wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
• rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
• doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo - słuchowego i wyobraźni przestrzenno - czasowej, sprawności psychomotorycznej, uwagi, przewidywania następstw określonych skutków swoich działań
• kształtowanie umiejętności rozpoznania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi.
• kształtowanie pojęcia "obcy", uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych

• przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
• poznanie podstawowych zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego itp)
• rozwijanie sprawności fizycznej
• wdrażanie do zdrowego trybu życia
• kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku

Treść i struktura programu
Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.
Poniżej przedstawiamy obszary z podstawy programowej, na które położony jest główny nacisk:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:
• obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują;
• grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
• w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swojego zachowania;
• umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania - wie, komu można podawać takie informacje.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
• umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
• właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
• samodzielnie korzysta z toalety;
• samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o rzeczy osobiste i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:
• dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
• dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
• jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
• uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastyczne.

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
• wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić o pomoc, umie o nią poprosić;
• orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu;
• zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
• wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
• próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;
• ma rozeznanie, gdzie można się samodzielnie bawić, a gdzie nie.

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
• rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
• podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
• wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radio i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
• wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
• zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. strażak, policjant.

 

Koordynator programu: Anna Kowal