Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
w Bojanowie


Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. ks. Jerzego Popiełuszki

oraz

Przedszkola

 

Dyrektor:                                                          Wicedyrektor:

mgr Zbigniew Glica                                                mgr Anna Szczęch

wychowanie fizyczne                                         język polski, historia

 

  

mgr Agnieszka Bajek

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Alicja Bieleń

język angielski

mgr Paweł Jodłowski

język angielski, szachy

mgr Robert Kobylarz

technika, wychowanie fizyczne

mgr Ewelina Ludian

pedagog szkolny

mgr Anna Kowal

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Agnieszka Kowal

język niemiecki, logopeda

mgr Agnieszka Łokaj

nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Makolus

historia, wiedza o społeczeństwie, w.d.ż.

mgr Anna Marut

matematyka

mgr Grzegorz Musiał

fizyka

mgr Alina Olszowy

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Sebastian Pietras

język polski, biblioteka

mgr Renata Piróg

język polski

mgr Magdalena Pistor

edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Rychel 

geografia

mgr Alicja Sadecka

matematyka, informatyka, biblioteka

mgr Stanisława Siorek

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Dorota Smoleń

przyroda, chemia, pedagog 

 mgr Ewa Sojecka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Story

przyroda, biologia, chemia

mgr Anna Szczęch

język polski, historia

mgr Elżbieta Szczęch

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Stanisława Szczęch

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Małgorzata Szczytyńska

psycholog, język angielski

mgr Agata Tereszkiewicz

edukacja dla bezpieczeństwa 

ks. mgr Bartłomiej Wilk

religia

   

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

I. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

II. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)     projekt planu finansowego szkoły;

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

III. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw  poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.