Zespół Szkół w Bojanowie funkcjonuje od 1 września 2012 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 27 lipca 2012 roku oraz Aktem Założycielskim i Statutem Zespołu Szkół w Bojanowie stanowiącymi załączniki do uchwały. Na mocy Uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2012 roku do Zespołu Szkół w Bojanowie zostało włączone Przedszkole w Bojanowie (z dniem 1 stycznia 2013 roku). W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole.


1. Baza lokalowa

Bazę lokalową zespołu stanowią dwa wolnostojące budynki oddalone od siebie o ok. 3 km. Przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Kolbuszowskiej 11 w parterowym budynku z czterema salami przedszkolnymi, małą salką gimnastyczną i zapleczem kuchennym. W dużym dwukondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem i połączoną z nim salą gimnastyczną, usytuowanym na ogrodzonej ponad 2,4ha działce przy ulicy Parkowej 11 znajduje się Szkoła Podstawowa.
Obecnie szkoła podstawowa posiada łącznie:

 • 11 sal lekcyjnych, w tym pracownie: językową z 24 stanowiskami kabinowymi i fizyczno-chemiczna,
 • 3 pracownie komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu i zestawami multimedialnymi m.in. monitory dotykowe, w tym 1 pracownia MAC,
 • 2 internetowe centra informacji multimedialnej (łącznie 8 stanowisk komputerowych) wraz z biblioteką i czytelnią,
 • 2 świetlice szkolne z zestawem VIDEO,
 • 1 stołówkę szkolną z zapleczem kuchennym,
 • 1 salę gimnastyczną ( 24 m x 12 m)
 • 1 siłownię szkolną,
 • 2 gabinety psychologa, pedagoga i logopedy,
 • 1 salę do zajęć grupowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • szatnia uczniowska wyposażona w szafki uczniowskie
 • radiowęzeł szkolny,
 • obszerne korytarze na każdej kondygnacji.
 • boisko „ORLIK 2012”.

 

2. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi

Kadrę pracowniczą przedszkola i szkoły podstawowej stanowią nauczyciele, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.
Funkcje kierowniczą sprawuje dyrektor i jego zastępca. Szkoła zatrudnia 26 pełnozatrudnionych nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu i stale doskonalących się. 3 nauczycieli pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Spośród zatrudnionych nauczycieli 25 posiada status nauczyciela dyplomowanego, 2 mianowanego i 2 kontraktowego. W tym jest 0,4 etatu pedagoga szkolnego, 0,4 etatu psychologa, 0,4 etatu logopedy i 0,3 etatu nauczyciela bibliotekarza.
Łącznie w zespole szkół zatrudniony jest jeden pracownik administracji – sekretarz na pełnym etacie oraz dziewięciu pracowników obsługi (9,3 etatów w tym pomoc nauczyciela, sprzątaczki, kucharka oraz konserwator). Sekretarz posługuje się technologią komputerową, co pozwala sprawnie prowadzić działalność sekretariatu, jak również kadry i ewidencję uczniów w oparciu o właściwe programy komputerowe i technologię informacyjną. Sekretariat zespołu szkół wyposażony jest w bieżący dostęp do Internetu. W zespole funkcjonuje, finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, gabinet pielęgniarki szkolnej (ok. ½ etatu), która służy radą i udziela pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej.

3. Uczniowie i środowisko

W przedszkolu znajduje się 87 dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

- grupa  3 latków – „Słoneczka” – 22 dzieci,

- grupa 4-5 latków – „Liski” – 24 dzieci,

- grupa  5-6 latków - „Sówki” – 21 dzieci,

-grupa 5-6 latków - "Tygryski" - 20 dzieci,

Natomiast w szkole naukę pobiera 174 uczniów zapisanych w 9 oddziałach:
- klasa I – 1 oddział - 19 uczniów,
- klasa II – 1 oddział - 20 uczniów,
- klasa III – 1 oddział - 18 uczniów,
- klasa IV – 1 oddział - 21 uczniów,
- klasa V – 1 oddział - 22 uczniów,
- klasa VI – 1 oddział - 17 uczniów,
- klasa VII –  - 1 oddział - 19 uczniów w tym 2 uczniów z Ukrainy,
- klasa VIII – 2 oddziały - 38 uczniów w tym 1 uczeń z Ukrainy,


Uczniowie Zespołu Szkół w Bojanowie pochodzą z obwodu macierzystego szkół wchodzących w skład powstałej placówki, jak również z obwodów szkoły podstawowej w Stanach, a także ze szkół z innych gmin tj. Majdan Królewski, Jeżowe i Dzikowiec.

Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z 8 miejscowości, z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Środowisko to jest bardzo dobrze rozpoznane przez pedagogów, psychologa i wychowawców klas.
Szkoły pełnią w środowisku znaczącą rolę, są nie tylko miejscem nauki dzieci i młodzieży, ale są również organizatorami lub współorganizatorami licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można wręcz powiedzieć, że współtworzą kulturalną panoramę gminy.