Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Bojanowie
52 9430 1016 2001 8458 2000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy oddział w Bojanowie

 Uchwała Rady Rodziców PSP w Bojanowie w sprawie ustalenia składki na radę rodziców

Uchwała Rady Rodziców Przedszkola w Bojanowie w sprawie ustalenia składki na radę rodziców 

 

 Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie

z dnia 22 września 2022 r.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Bojanowie z dn. 30 września 2015 r.

 

 

Skład Prezydium:

 

1.

Przewodniczący

Iga Majdańska

2.

Zastępca przewodniczącego

Barbara Żak

3.

Sekretarz

Dorota Rębisz

4.

Skarbnik

Marzena Koc

5.

Członek

Elżbieta Kwaśnik

6.

Członek

Małgorzata Tetla

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.

Przewodniczący

Beata Stolarz

2.

Zastępca przewodniczącego

Alina Michalska

3.

Członek

Ewelina Rucka

 

 

Rady Rodziców Przedszkola w Bojanowie

z dnia 20 września 2022 r.

Na podstawie art. 84 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola w Bojanowie ustala się skład Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

 

 

Skład Prezydium:

 

1.

Przewodniczący Ewelina Piskorowska

2.

Zastępca przewodniczącego Wioletta Papucin

3.

Skarbnik Maria Kobylarz
4.  Sekretarz Dorota Rębisz
5. Członek Ewelina Rucka

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.

Przewodniczący

Joanna Stolarz

2.

Zastępca przewodniczącego

Aneta Szczęch

3.

Członek

Anna Kruk

 

 

Kompetencje Rady Rodziców

 1. W szkołach (przedszkole, szkoła podstawowa) działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzą, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców szkoły.
 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Do kompetencji rady rodziców, należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.