REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

W BOJANOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

1. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola w Bojanowie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

Organ do którego składa się deklarację:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor przedszkola)

 

Miejsce złożenia deklaracji:

 • Przedszkole w Bojanowie

 

Termin złożenia deklaracji:

 Do 1.03.2024 r.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Bojanowie przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. Rodzice kandydata do przedszkola składają wniosek o przyjecie do przedszkola.

 

 • Wniosek o przyjęcie do Przedszkola w Bojanowie

Organ do którego składa się wniosek o przyjęcie:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor przedszkola)

 

Miejsce złożenia wniosku:

 • Przedszkole w Bojanowie

 

Termin złożenia wniosku:

 • Od 04.03.2024 r. do 22.03.2024 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego:

 • Od 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

 

Liczba złożonych wniosków:

 • Nie więcej niż do 3 przedszkoli;
 • We wniosku, o przyjęcie do przedszkola określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

 

 • Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 

II. KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA W BOJANOWIE

 • W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze gminy Bojanów.
 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość !

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole w Bojanowie nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

KRYTERIA NA II ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


1.Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
a) oboje rodziców/opiekunów prawnych – 25 pkt.
b) tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 10 pkt.
c) rodzic/opiekunów prawnych samotnie wychowujący – 25 pkt.
- zaświadczenie

2. Przedszkole/oddział przedszkolny znajduje się w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – 8 pkt.
- oświadczenie o miejscu zamieszkania

3. Kandydat, którego rodzeństwo jest lub było wychowankiem danego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 5 pkt.
- oświadczenie rodziców

4. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny – 5pkt.
- oświadczenie rodziców

5. Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie 1 punkt za jedną godzinę ponad podstawę programową – 1-5 pkt.
- informacje zawarte we wniosku

6. Wskazanie przedszkola/oddziału przedszkolnego jako placówki pierwszego wyboru – 2 pkt.
- informacje zawarte we wniosku

Kryteria te mają różną wartość !

 

 • Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, które należy dołączyć do wniosku:

 

III. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBSZAREM GMINY BOJANÓW

 • Mogą być przyjęci do Przedszkola w Bojanowie na terenie gminy Bojanów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina Bojanów nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

 

 • W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Bojanów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

 

 

IV. KOMISJA REKRUTACYJNA

 • Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Bojanowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie.

 

 • Zadania komisji rekrutacyjnej

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

4) Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku założenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

 

 • Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

1)  Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

2) Występowanie do wójta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych wraz z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola.

 

V. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpieniem przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA

 • W przypadku uzyskania przez więcej niż jedno dziecko takiej samej liczby punktów, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wniosku.
 • Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.
 • Ilekroć ww. przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Pliki do pobrania: