Spina

 

STOWARZYSZENIE

GRUPA POZYTYWNA - SPINA


1. Informacje ogólne:

GRUPA POZYTYWNA - SPINA jest organizacją zrzeszającą młodzież i ludzi dorosłych z terenu gminy Bojanów. Jako grupa z pomysłem działamy od września 2013 roku (choć niektóre nasze akcje organizujemy od kilku lat – tak więc sukcesywnie rozwijamy naszą działalność).

2. Konkretne działania grupy:

 • Organizujemy konkursy gminne i powiatowe z zakresu różnorodnej wiedzy, techniki oraz działalności artystycznej:

- gminny konkurs mitologiczny Po nitce do kłębka (rozstrzygnięty 19 lutego b.r.)

- powiatowy konkurs recytatorski Leśmianowskie bajdania (4 marca b.r.)

- gminny konkurs fotograficzny Zielono mi, czyli wiosna w obiektywie! (maj)

- międzyszkolny projekt ekologiczny Zbuduj ptakom dom (organizowany na terenie szkoły od 2004 r.). W ramach cyklicznego wywieszania budek lęgowych tym roku współpracujemy z nadleśnictwem Buda Stalowska oraz Bojanów.

- konkurs międzyszkolny Cuda świata (maj - czerwiec)

 • Zajmujemy się organizacją zorganizowanych i indywidualnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych integrujących społeczność gminy Bojanów (nasze plany: Buda Stalowska, Małe Pieniny, Beskid Niski, Krajno – Zagórze i Góry Świętokrzyskie).
 • Współpracujemy z organizacjami ekologicznymi i chroniącymi przyrodę: Aktywna Ochrona Kraski na terenie Podkarpacia, OTOP (akcja liczenia bociana białego – w tym roku pod rejestr wzięliśmy gminę Bojanów).
 • Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bojanowie, Gminną Biblioteką Publiczną i jej filiami, szkołami na terenie gminy i powiatu, organizacjami studenckimi, nauczycielami oraz uczniami różnych szkół.
 • Prowadzimy i propagujemy działalność literacką, kolekcjonerską, malarską, rzeźbiarską, muzyczną, fotograficzną, filmową.
 • Prowadzimy współpracę z absolwentami ZS w Bojanowie w ramach projektu multimedialnego Moja Mała Improwizacja (od 2009 r.).
 • Na terenie gminy Bojanów prowadzimy samodzielną działalność na rzecz ochrony przyrody, ochrona miejsc lęgowych krętogłowa i dudka, wywieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków śpiewających

3. Cele:

 • Organizacja różnorodnych form aktywnej edukacji, w tym organizowanie i propagowanie turystyki pieszej i rowerowej, krajoznawczej, skierowanej na etnografię, kulturę, obyczaje.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, etnografii, kolekcjonerstwa, popularyzacja form aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia.
 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 • Promowanie i propagowanie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych spotkań dla każdej grupy wiekowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Działalność na rzecz ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

4.Jednostką wspomagającą nasze prace jest kilkunastoosobowa grupa wychowanków z klasy VIA skupiona wokół koła fotograficzno – przyrodniczego Spineczka działającego przy bibliotece ZS w Bojanowie.

5. Plany na przyszłość: założenie koła strzeleckiego działającego na terenie naszej gminy oraz PTTK – owskiego koła turystycznego.

6. Pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia jest p. Sebastian Pietras.

7. Dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie p. Zbigniewa Glicy nasza siedziba mieści się w budynku szkoły przy ulicy Parkowej 11.

8. Stowarzyszenie GRUPA POZYTYWNA - SPINA jest jednostką niezależną i nie należy utożsamiać wszystkich działań tej grupy z celami i założeniami

ZS w Bojanowie.