Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

           W dniu 30 kwietnia 2014 r. uczniowie klas 1-3 gimnazjum wzięli udział w debacie uczniowskiej na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”( Przed przeprowadzeniem debaty na forum szkoły mniejsze debaty odbywały się we wszystkich klasach na lekcjach historii, WOS-u i języka polskiego).
Celem debaty było zrozumienie przez uczniów wymienionych w temacie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
Podsumowaniem wykonanego zadania była debata przeprowadzona na forum szkoły, jako jeden z elementów obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Debata obejmowała tematykę dotyczącą państwa, prawa i obywateli, a konkretnie zagadnienia:
1. Czy Polacy kochają swój kraj?
2. Czy Polacy są dobrymi obywatelami?
3. Czy Polacy przestrzegają prawo?

Uczniowie  zostali  w drodze losowania podzieleni na dwie grupy, a następnie również losując dowiedzieli się jakie stanowisko prezentują „ZA” czy „PRZECIW”.

  

 

         Uczniowie wykazali się patriotyzmem i przywiązaniem do Polski, bo zdecydowaną większością głosów zdecydowali, że Polacy kochają swój kraj, są dobrymi obywatelami i przestrzegają prawa.
Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test sprawdzający dla uczniów przygotowany i przeprowadzony we wszystkich klasach gimnazjum przez p. Ewę Makolus – nauczyciela historii i WOS-u.

Ostatecznie o zwycięstwie rozstrzygnęli obserwatorzy debaty – czyli uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum, którzy mieli przykleić naklejkę na tablicy po stronie z argumentami na TAK lub na NIE.

 

Debata, która się odbyła na forum szkoły cieszyła ogromnym zainteresowaniem, ponieważ pierwszy raz uczniowie mieli do czynienia z tak niełatwym przedsięwzięciem wymagającym znajomości bieżących spraw politycznych i sytuacji w państwie. Uczestnicy debaty sami wypowiadali się na zadane tematy, formułowali argumenty oraz  kontrargumenty. Również publiczność żywo włączyła się do debaty i nagradzała gromkimi brawami najlepsze wypowiedzi.  Mimo obaw organizatorów przebieg debaty przerósł najśmielsze oczekiwania i na pewno w przyszłości będziemy chcieli przeprowadzić podobny projekt.

 

 

Osoby odpowiedzialne zadanie zadanie:

Renata Piróg

Ewa Makolus

Ewelina Kotwica

 

 

 

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel TEST

1. Napisz, czy to prawda (P), czy fałsz (F) 7p.

- Obywatel ma prawa i obowiązki.

- W Polsce prawo tworzą wszyscy obywatele.

- Władza ustawodawcza to sejm i prezydent.

- Państwo musi działać zgodnie z prawem.

- Obywatele nie mogą brać udziału w tworzeniu prawa.

- Polska jest państwem demokratycznym.

2. Wypisz trzy prawa obywatela zapisane w konstytucji 3p.

Prawo do ...............................................................

Prawo do ...............................................................

Prawo do ...............................................................

3. Podkreśl cztery obowiązki obywatela zapisane w konstytucji. 4p.

Obowiązek pracy.

Obowiązek szanowania prawa.

Obowiązek płacenia podatków.

Obowiązek chodzenia do kościoła.

Obowiązek obrony ojczyzny.

Obowiązek ochrony środowiska.

Obowiązek ukończenia szkoły średniej.

4. Podkreśl, kogo wybierają obywatele w czasie wyborów. 3p.

posłowie (sejm), senatorowie (senat), prezydent, premier, rada ministrów, sądy, trybunały

. Uzupełnij zdania. (Skorzystaj ze słów w ramce. Wybierz właściwe = dobre) 4p.

Obywatel jest częścią ....................................... Obywatelstwo polskie dostaje osoba, której rodzice

są ........................................ Prawa i obowiązki obywateli są zapisane w ............................................

Obowiązkiem obywatela jest ....................................... prawa.

 

 pisanie, biblii, społeczeństwa, przestrzeganie, obywatelami, konstytucji, Polakami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Które zdanie jest prawdziwe:

b) Wizerunek godła w Polsce Ludowej wyglądał następująco: orzeł biały bez korony, dziobem                                                i szponami złotymi, w czerwonym polu.

c) Hymn polski powstał we Francji w 1797 r. a słowa napisał Józef Wybicki.

d) Początkowo hymn polski nosił nazwę "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"

  Przyporządkuj pojęcie do definicji wpisując pod pojęciem odpowiednią literę:

  1. Zorganizowana politycznie społeczność zamieszkująca określone terytorium, mająca swój rząd i swoje prawa.
  2. Ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności.
  3. Członek społeczeństwa danego państwa mający określone prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję.
  4. Ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających  z warunków  życia, podziału pracy i udziału w  życiu kulturalnym; też: ogół obywateli danego okręgu, miasta itp.

  

PAŃSTWO

OBYWATEL

PRAWO

SPOŁECZEŃSTWO

 

 

 

 

  Autonomia to (zaznacz prawidłową odpowiedź):

a) prawo danej narodowości do samodzielnego decydowania wydatkach budżetu państwa

b) dążenie narodu do oddzielenia się i utworzenia własnego państwa

c) prawo danej narodowości do samodzielnego decydowania o swoich sprawach w ramach określonego państwa

d) dążenie narodu do uzyskania autonomii

 Ile należy skończyć lat, aby nabyć czynne prawo wyborcze w Polsce?

a) 21

b) 18

c) 20

d)19

 Co zawiera nasza Konstytucja?

a) przepisy bezpieczeństwa

b) wolności, prawa i obowiązki obywatela

c) kodeks dobrego zachowania

d) prawa obywatela