NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. ks. Jerzego Popiełuszki

w BOJANOWIE

na rok szkolny 2024/2025

 

 

1. DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

1.1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie

Organ do którego składa się zgłoszenie:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor szkoły podstawowej)

 

Miejsce złożenia zgłoszenia:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bojanowie

 

Termin złożenia zgłoszenia:

 • Do 1.03.2024 r.

 

2. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 • Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek odpowiednio o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

2.1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bojanowie

Organ do którego składa się wniosek o przyjęcie:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor szkoły podstawowej)

 

Miejsce złożenia wniosku:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bojanowie

 

Termin złożenia wniosku:

 • Od 04.03.2024 r. do 05.04.2024 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego:

 • Od 01.08.2024 r. do 06.08.2024 r.

 

Liczba złożonych wniosków:

 • Nie więcej niż do 3 szkół podstawowych;
 • We wniosku, o przyjęcie do szkoły podstawowej określa się kolejność wybranych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

3. KOMISJA REKRUTACYJNA

 • Postępowanie rekrutacyjne do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bojanowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie.

 

 • Zadania komisji rekrutacyjnej

1) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

3) Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku założenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

 

 • Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

1) Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej;

 

4. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

5. INNE POSTANOWIENIA

 • Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.
 
Pliki do pobrania: