Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki

w Bojanowie

 

1.

Przewodniczący

Jakub Bednarz

2.

Z-ca Przewodniczącego

Magdalena Kobzda

3.

Skarbnik

Kacper Guściora

4.

Sekretarz

Emilia Klecha

    

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

  1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.