Godziny pracy pedagoga specjalnego

   mgr Małgorzata Szczytyńska

Poniedziałek

.....................

Wtorek

12.30-14.30

Środa

11.30-15.30

Czwartek

..................

Piątek

13.30-14.30

 

Zadania pedagoga specjalnego:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
  • wspieranie nauczycieli w doborze metod, form pracy i środków dydaktycznych odpowiadających na potrzeby uczniów;
  • określenie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych niezbędnych uczniowi do nauki;
  • współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, nauczycielami, instytucjami wspierającymi proces edukacji oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego.