NABÓR DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 1

im. ks. J. Popiełuszki w BOJANOWIE

 

 

1. DZIECI I MŁODZIEŻ ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. J. POPIEŁUSZKI W BOJANOWIE

 • Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie, którego ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.
 • Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przystąpieniu do sprawdzianu lub zwolnieniu ze sprawdzianu.

 

1.1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie

Organ do którego składa się zgłoszenie:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor gimnazjum)

Miejsce złożenia zgłoszenia:

 • Publiczne Gimnazjum nr 1  im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie

Termin złożenia zgłoszenia:

 • Od 22.03.2016 r. do 22.04.2016 r.

 

2. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bojanowie nadal dysponuje wolnymi miejscami
 • Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek odpowiednio o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum.

 

2.1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1  im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie

Organ do którego składa się wniosek o przyjęcie:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor gimnazjum)

Miejsce złożenia zgłoszenia:

 • Publiczne Gimnazjum nr 1  im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie 

Termin złożenia wniosku:

 • Od 25.04.2016 r. do 28.06.2016 r.

Termin postępowania uzupełniającego:

 • Od 21.07. do 22.07.2016 r.

Liczba złożonych wniosków:

 • Nie więcej niż do 3 szkół podstawowych;
 • We wniosku, o przyjęcie do szkoły podstawowej określa się kolejność wybranych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

3. KOMISJA REKRUTACYJNA

 • Postępowanie rekrutacyjne Publicznego Gimnazjum nr 1  im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie.
 • Zadania komisji rekrutacyjnej

1) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

3) Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku założenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

 • Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

1) Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum;

 

4. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin złożenia zgłoszenia:

 • Od 22.03.2016 r. do 22.04.2016 r.

 

Termin złożenia wniosku:

 • Od 25.04.2016 r. do 28.06.2016 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego:

 • Od 21.07.2016 r. do 22.07.2016 r.

 

Termin składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu, innych wymaganych dokumentów oraz 2 fotografii:

 • Od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r. 

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych:

 • Do 20.07. 2016 r. 

 

5. INNE POSTANOWIENIA

 • Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: