Zagrożenia w sieci

       

        W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, apelem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Praw Dziecka i Podkarpackiego Kuratora Oświaty zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne zachowania uczniów w internetowej sieci.

W ostatnim czasie na terenie Polski rozpowszechniane są gry, pod różnymi nazwami, polegające na tym, że bliżej nie ustalona osoba wydaje uczestnikom gry różnego rodzaju polecenia, zlecając do wykonania zadania zagrażające zdrowi bądź życiu, np. dokonanie samookaleczeń, oglądanie „strasznych filmów” czy chodzenie po torach kolejowych, itp.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi, zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może też prowadzić do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do uzależnienia.

Zespół wychowawczy szkoły podjął szereg działań odnośnie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w Internecie: pogadanka dla rodziców i uczniów, przekazanie broszur informacyjnych, lekcje wychowawcze prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  i inne.
Poniżej zamieszczamy prezentacje dotyczące zagrożeń w Internecie. 

   cyberprzemoc     

   zagrożenia w internecie   

  zapobieganie, reagowanie, gry komputerowe

 


Zespół Wychowawczy Zespołu Szkół w Bojanowie