Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - „Tu jest moje miejsce”

 

Tu jest moje miejsce

Realizacja programu trwała od 1 września do 20 grudnia 2007. Głównym celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z wiejskich środowisk, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, pomoc w przezwyciężaniu specyficznych trudności w nauce oraz tworzenie szkół bezpiecznych i przyjaznych dla uczniów i ich rodziców poprzez:

 • umożliwienie dzieciom z rodzin o niskim dochodzie udziału w życiu kulturalnym poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju
 • wsparcie rodziców i uczniów w wypełnianiu swoich ról
 • zapewnienie fachowej pomocy uczniom z wadami wymowy
 • zaangażowanie nauczycieli do aktywnej pracy wychowawczej i opiekuńczej
 • wyzwolenie u uczniów postaw twórczych
 • umożliwienie uczniom udziału w nowych formach zajęć pozalekcyjnych
 • wzmocnienie działań z zakresu edukacji regionalnej

Zajęcia pozalekcyjne:

 • zespołowe gry sportowe
 • zajęcia muzyczno-ruchowe
 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia terenowe w Bieszczadach (2 dni).
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
***